Difference between revisions of "ACL and Groups/Polish"

From Mumble Wiki
Jump to: navigation, search
(Wstęp: extra note - first deny all, then allow, so you avoid abuses)
m (removed documentation category and added correct subcategory)
 
(7 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 58: Line 58:
 
= ACL =
 
= ACL =
  
ACL (Access Control Lists) are all attached to a specific channel. A channel can specify if it wants to inherit the ACL on the parent, but it cannot specify which; it's a all or nothing deal. ACL are evaluated in order, from top to bottom along the chain of channels. To add or remove an ACL, right click on the channel you wish to change ACL's on and click "Edit ACL." Once you add an ACL, you set the group the ACL defines by typing it's name in the bottom left box labeled "Group." If you just want to set an ACL for a specific user, leave the Group box blank and type the name of the user in the box labeled "User ID."
+
ACL (Access Control Lists) są przypisane do specyficznego kanału. Kanał może mieć zaznaczenie czy dziedziczy (inherit) inne ACL z kanału nadrzędnego czy też nie, jednakże nie można wybrać które ma dziedziczyć - po prostu dziedziczy wszystkie albo żadne.
 +
ACL są przetwarzane w kolejności w jakiej zostały wpisane, od góry do dołu zgodnie z kierunkiem dziedziczenia kanałów.
  
For each entry, either a user or a group will match. A user must be a specific, registered user, while a group can be any group valid in the channel the ACL is defined on. Note that group membership is evaluated in the channel the ACL is executed in, which is important for inherited ACLs. If a group begins with a ''!'', it's membership is inverted, and if it begins with a ''~'', it is evaluated in the context of the channel the ACL is defined on (and not the active channel).
+
Aby edytować ACL trzeba kliknąć prawym myszy na kanale, wybieramy '''Edytuj''' (Edit), a następnie wybieramy zakładkę '''ACL'''.
: all
+
Dodawanie grup polega na wybraniu na dole danej grupy, oraz wtedy przypisania jej praw w prawej części zakładki (Zezwól i Zaroń/Allow Deny).
Everyone
 
: auth
 
All authenticated users
 
: in
 
All users inside current channel
 
: out
 
All users outside current channel
 
  
For each entry, permissions are either allowed or denied; in case of a conflict the last entry takes precedence. Remember that all entries are evaluated in order, so if you have the following set of entries:
+
==Uprawnienia==
* @all deny speak
+
{{Stub
* @all allow speak
+
|title=TODO: Skopiować z tłumaczenia
Then everyone will be allowed to speak. On the other hand
+
|message=na pale copy/paste polskiego tlumaczenia.
* @all allow speak
+
}}
* @all deny speak
+
*Edycja ACL (Write ACL) - pozwala na kompletną kontrolę kanału - edycję opisu, dodawanie osób do grup, edycję ACL, nie dawać tego nikomu, kto nie powinen mieć prawa dministracyjnych
Will deny speak from everyone.
+
*Wejście na pod-kanał (Traverse) - zejście do podkanałów tego kanału - czyli np z ominięciem skoku na kanał nadrzędny.
 +
*Wejście (Enter) - wejście na ten kanał
 +
*Mowa (Speak/Talk) - pozwolenie na gadanie
 +
*Wyciszanie/Ogłuszanie (Mute/Deafen) - wyłączanie mikrofonu i słuchawek innym
 +
*Przenoszenie użytkowników (Move) - łapiesz kogoś z tego kanału i gdzieś wrzucasz.
 +
*Tworzenie kanałów (Make channel) - jasne
 +
*Łączenie kanałów (Link) - dzięki temu ludzie mogą połączyć kanały i gadać ze sobą bez łażenia po kanałach. Tym się robi podsłuch :)
 +
*Szept(Whisper) - '''dawniej Alt Speak''' - daje możliwość wysyłania komunikatu głosowego alternatywną metodą (taki drugi bind)
 +
*Wysyłanie wiadomości tekstowych (Message) - wysyłane tekstu do osoby czy kanału
 +
*Tworzenie kanałów Tymczasowych (Temporary) - kanały tymczasowe istnieją do czasu, aż ktoś na nich siedzi
  
Each entry can be marked as either applying in the current channel, in subchannels or both. Most of the time you want both. Remember that for an entry to be applied on a subchannel, you have to apply it to subchannels '''and''' allow inheritance in the subchannels.
+
==Przypisywanie grup==
  
== The @sub group ==
+
Zamiast przypisywać prawa grupie, można przypisywać prawa poszczególnym osobom - wtedy nie dotykamy pola Grupy tylko wybieramy osobę z ID Użytkownika. Jednak jest to nie zalecane rozwiązanie.
  
There is a special group called ''sub'', which just like ''all'' has a special meaning. Sub is used as ''sub,a,b,c'', where ''a'' is the minimum number of common parents, and ''b'' and ''c'' restrain the path depth:
+
W ACL użytkowników można rozróżnić od grup tym, że grupy mają przed nazwą znaczek @.
*b is the minimum and c the maximum path length, measured from the channel referred by a.
 
*If any of those parameter is missing, then there will be no minimum/maximum path length.
 
  
It's somewhat complex, but also rather powerful. For example, assume the following tree:
+
==Specjalne znaki przed nazwami grup oraz grupy specjalne==
 +
 
 +
Nazwy grup można poprzedzać specjalnymi znakami:
 +
* ! (wykrzyknik) odwraca przynależność do grupy (czyli !admin oznacza wszystkich nie będących w grupie admin)
 +
* ~ (tylda)  grupa określona w miejscu na którym jest zdefiniowany ACL a nie na aktywnym kanale.
 +
* all - wszyscy użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani
 +
* auth - wszyscy zarejestrowani użytkownicy
 +
* in - wszyscy użytkownicy na aktualnym kanale
 +
* out - wszyscy użytkownicy nie będący na aktualnym kanale
 +
* sub - dotyczy tylko podkanałów tego kanału, o tym niżej
 +
 
 +
Dla każdego wpisu prawa mogą być Zezwól (Allow) albo Zabroń (Deny). W razie konfliktu, ostatni wpis ma najważniejsze znaczenie. Pamiętaj, że każdy wpis jest przetwarzany w kolejności w jakiej się znajduje na liście (od góry do dołu).
 +
Przykład 1:
 +
@all deny speak
 +
@all allow speak
 +
Wynik: wszyscy użytkownicy mogą rozmawiać
 +
 
 +
 
 +
Przykład 2:
 +
@all allow speak
 +
@all deny speak
 +
Wynik: wszyscy użytkownicy NIE MOGĄ rozmawiać.
 +
 
 +
Każdy wpis ACL posiada specjalne flagi definiujące jego właściwości oddziaływania - czyli kontekst w jakim się znajduje.
 +
'''Stostuj do podkanału''' (subchannels) - prawa dostępu wpływają na grupy w danych podkanałach.
 +
'''Stosuj do tego kanału''' (this channel) - prawa dostępu wpływają na grupy w aktualnym kanale.
 +
Oczywiście można wybrać żaden, jeden albo oba na raz. W większości przypadków chcesz mieć wybrane obie opcje.
 +
Pamiętaj, że jeśli chcesz aby wpis działał na podkanały, to musisz ustawić na wpisie aby był stosowany na podkanały oraz żeby podkanały dziedziczyły ACL z kanału nadrzędnego.
 +
 
 +
 
 +
== Grupa @sub ==
 +
Specjalna grupa '''sub''' działa  podonie jak ''all'' ale posiada specjalne znaczenie i parametry.
 +
Stosuje się wpis:
 +
sub,a,b,c
 +
gdzie
 +
*a jest minimalną liczbą wspólnych kanałów nadrzędnych (parents)
 +
*b oraz c ograniczają głębokość zejścia po podkanałach.
 +
** b ustawia minimalną głębokość ścieżki liczoną od kanału a
 +
** c ustawia maksymalną głębokość ścieżki liczona od kanału a
 +
 
 +
Jeśli któregokolwiek parametru brakuje, wtedy nie istnieje minimalna ani maksymalna głęokość ścieżki.
 +
 
 +
Z początku wydaje się to zagmatwane, ale jest również bardzo potężnym narzędziem. Przykład:
  
 
* Root
 
* Root
Line 98: Line 141:
 
*** B1
 
*** B1
 
*** B2
 
*** B2
 +
Zakładamy odmowę wejścia (all deny) na kanał Root.
 +
Następnie na A definujemy:
 +
  @~sub,0,1 +enter
  
Let's deny enter to all on ''Root'' to start with. Then, on ''A'', we define
+
Po pierwsze, ten wpis ACL będzie przetwarzany w kontekście zdefiniowanego kanału, gdyż jego grupa zaczyna się od ~.
 
 
# @~sub,0,1 +enter
 
 
 
First of all, this ACL will be evaluated in the context of the defining channel, since the group starts with ~.
 
 
 
The first parameter (0) indicates how many additional elements of the path name must match. A zero means we require a match up to this point. This means that any player in a channel under the path Root.A will match. If the parameter had been 1 and we were in channel Sub2, the path of the player would need to match Root.A.Sub1. Setting this to positive values only makes sense for pinned groups (with the ~).
 
 
 
The second parameter requires the path of the evaluated channel to be at least one element longer than the path of the channel of the ACL. So this rule will match in anything that starts with Root.A and has at least one more element.
 
 
 
To sum it up; this rule allows anyone in one of A's descendants (but no A itself) to join A or any of its descendants (we assume subchannels inherit the rule).
 
 
 
If we don't use the ~, then it will allow people in any of A descendants to go up (ie, from Sub1 to A1 or A but not the other way) or, in other words, allow people in the descendant of a channel (any depth) to enter it.
 
 
 
Let's add a new rule to ''A1'':
 
 
 
# @sub,-1,0 +link
 
 
 
This allows anyone that's in the parent (equal path up to -1 elements (the first parameter)) or any of the siblings (path length equal (the 0 parameter)) to link to this channel.
 
 
 
And finally, just to show how messed up it can get, let's add this on B:
 
  
# @~sub,-1,2,2 +enter
+
Pierwszy parametr (0) wskazuje ile dodatkowych elementów ścieżki musi pasować. Zero oznacza, że pasują wszystkie do danego miejsca. To oznacza, że każdy użytkownik w kanale będącym w ścieżce '''Root.A''' będzie pasował.
 +
Gdyby parametr wynosił 1, a my byśmy byli w ścieżce Sub2, wtedy ścieżka by musiała pasować do Root.A.Sub1.
 +
Ustawienie tego parametru ma sens tylko do grup doczepionych (z ~).
  
This lets anyone that's currently in a descendant of Root (B's parent) and has a path length of exactly 2 (length of Root.B -1 + 2) join, so this rule would match someone in A1, but not A or Sub1.
+
Drugi parametr oznacza, że ścieżka musi być o co najmniej jeden kanał dłuższa niż ścieżka kanału w którym zdefiniowano wpis ACL.
 +
Tak więc ten wpis pasuje w tym przypadku do każdego kanału zaczynającego się od Root.A i posiadającego przynajmniej jeden dodatkowy element (podkanał).
  
== Channel Passwords and Access Tokens ==
+
'''Sumując''' - ten wpis ACL pozwala każdej osobie będącej w _podkanałach_ A (ale nie będącej bezpośrednio na A), wejść na kanał A albo jakikolwiek z jego podkanałów (zakładamy, że podkanały A dziedziczą ACL z kanału A).
  
Beginning with Mumble 1.2, it is now possible to set access on channels based on "tokens" or "passwords". Passwords are stored in a tokens list in the client for each server, with the client using them as needed. From this point forward, we will refer to channel passwords as "tokens" instead, for clarity.
+
Gdybyśmy nie użyli znaku ~, wtedy każdy użytkownik w jakimkolwiek podkanale A wejść na kanał wyżej (np z Sub1 na A1 albo A, ale nie inaczej), albo innymi słowy - każdy byłby w stanie wejść do kanału nadrzędnego jeśli byłby w kanale podrzędnym.
  
=== Configuring an Access Token ===
 
  
Access Tokens are configured by creating special groups, which consist of the token prefixed by a pound symbol. For example a token called "letmein" corresponds to a group called #letmein.
 
  
The Channel Editor dialog box contains a field called "password". Entering "letmein" in the password field will automatically create a token group called #letmein, then by default will deny "Enter" access to @all and allow "Enter" access to users in the group #letmein, which will consist of any user who has that token in their token list.
+
Dodajmy nowy wpis ACL do A1:
 +
@sub,-1,0 Zezwól Łączenie kanału.
 +
To pozwoli każdemu, kto jest w katalogu nadrzędnym (ścieżka w górę do -1 elementu (pierwszy parametr)) oraz wszelkich podkanałów (drugi parametr 0) aby zlinkować się do tego kanału.
  
To create token groups manually, first enable the Advanced Channel Editor. Then Edit a channel and go to the ACL tab. On the bottom of the ACL list, select the @all entry and check the "Deny Enter" permissions box. Now click "Add", and in the "Group" combobox at the bottom write #letmein and press enter. Now check the "Allow Enter" permissions box, and click OK to dismiss the editor.
+
Ostatecznie ostatni wpis, pokazujący jak można to namieszać:
 +
@~sub,-1,2,2 +enter
 +
To pozwala każdej osobie w podkanale Root (czyli parent dla B) i mającego ścieżkę wynoszącą dokładnie 2 (długość Root.B -1 + 2) wejść na kanał, tak więc ta zasada będzie oddziałwywać na osoby w A1, ale już nie w A czy Sub1.
  
=== Using an Access Token ===
+
== Hasła na kanały i żetony (Tokens) ==
 +
Mumble 1.2 wprowadza funckję aby dostać się do kanału używając haseł lub żetonów. Hasła są trzymane w liście Hasła Dostępu (Token List) po stronie klienta, dla każdego serwera. Są one używane jak użytkownik musi go użyć.
 +
*klient - hasło na grupę.
 +
*serwer, kanał - hasło na kanał + prawa dostępu dla grupy zgodnej z hasłem kanału
  
You may add access tokens to your client by selecting "Access Tokens" from the "Server" menu. Click add, type the token (e.g. "letmein") and click "OK". It should take effect immediately, granting you whatever permissions are associated with that token group. Remember that tokens are passwords, so treat them as such; pick a token name that is unique and hard to guess.
+
=== Konfiguracja żetonów dostępu (Access Tokens)===
 +
Żetony dostępu są konfigurowane poprzez tworzenie specjalnych grup, które składają się z nazwy żetonu poprzedzonego znakiem # (hash). Na przykład żeton o nazwie "letmein" oddziałuje na grupę nazwaną #letmein.
  
= Permission Definitions =
+
Edytor kanałów zawiera na dole opcję o nazwie "hasło" (password).
  
== Write ==
+
Wpisując tam tekst "letmein" (bez cudzysłowów) tworzymy automatycznie żeton dostępu (grupę) o nazwie #letmein. Następnie domyślnie ustawiamy Zabroń Wejście (Deny Enter) na kanał dla @all oraz dajemy Zezwól na Wejście (Allow Enter) do użytkowników w grupie #letmein, która będzie zawierała osoby które posiadają po swojej stronie poprawny wpis w liście Hasła Dostępu (Tokens).
  
This gives total control over the channel, including the ability to edit ACLs. This privilege implies all other privileges.
+
=== Używanie haseł dostępu ===
 +
Po stronie klienta można dodac żetony poprzez menu Serwer > Hasła dostępu (Server, Access Tokens). Klikamy w Dodaj (Add), wpisujemy żeton, np "letmein" oraz klikamy OK. Zmany powinny odnosić natychmiastowy skutek, pozwalając odobie na wejście na kanały związane z tym żetonem.
 +
Pamiętaj, że są to hasła więc traktuj je jak hasła - używaj unikalnych nazw oraz drudnych do dogadnięcia ciągów znaków.
  
== Traverse ==
+
= Prawa dostępu =
  
Without this privlege, a player will be unable to access the channel or any subchannels in any way, regardless of privileges in the subchannel. Don't deny this unless you really know what you're doing; you can probably achieve the effect you want by denying a player the Enter privlege.
+
== Edycja ACL ==
 +
(Edit ACL)
 +
Daje to '''absolutną''' kontrolę nad kanale oraz edycje wpisów ACL czyli grup dostępu. To prawo dostępu wymusza, że wszystkie pozostałe prawa są przydzielone automatycznie. Dlatego też to prawo powinny mieć osoby którym można ufać, np administratorzy, właściciele kanałów.
  
== Enter ==
+
== Wejście na podkanał ==
 +
(Traverse)
 +
Bez tego prawa osoba nie będzie w stanie wejść do kanału albo jakiegokolwiek podkanału, niezależnie od innych praw w kanałach poniżej. Nie odmawiaj tego prawa, chyba że bardzo dobrze wiesz co robisz. Lepiej jest niektórym osobom odmówić wejścia na kanał niż zaronić wejścia na podkanał.
  
Allows player to enter channel. Even without this privilege, a player can be moved into the channel by a player with Move/Kick.
+
== Wejście ==
 +
(Enter)
 +
Pozwala osobie wejść na kanał. Jak ktoś nie ma prawa wejść na kanał, to zawsze może byc na niego przeniesiona przez osobę, która ma na kanale docelowym prawa Przenoszenie użytkowników.
  
== Speak ==
+
== Mowa ==
 +
(Speak)
 +
Pozwala osobie rozmawiać na kanale przez mikrofon. Przy kanałach połączonych, aby było słychać osobę na innym kanale, to musi ona mieć prawa Mowa na kanale docelowym. Dzięki temu można ustanowić hierarchię linkowanych kanałów gdzie wszyscy gracze będą słyszeć tylko liderów grup, ale za to grupy nie będą się na wzajem zagłuszać (głosy zwykłych ludzi nie będą słyszane poza lokalnym kanałem).
  
Allows player to speak in channel. For linked channels, only players with Speak privilege in the destination channels will be heard. This can be used to set up a hierarchy of linked channels where all players can hear all the leader of each group, but normal players will not be propageated outside their channel. This way, players will hear someone else is talkig to the group leader and (hopefully) stop talking for a short while.
+
Jeśli osoba dołącza do kanału i nie posiada ona praw Mowa na kanale, wtedy zostanie ona automatycznie uciszona (tylko mikrofon), inie będzie ona w stanie cokolwiek powiedzieć dopóki ktoś jej nie cofnie wyciszenia.
  
If a player joins a channel he does not have Speak privilege in, he will be suppressed by the server, and will be unable to speak until someone unmutes him.
 
  
== Mute / Deafen ==
+
== Wycisz ==
 +
(Mute)
 +
Pozwala danej osobie wyciszyć mikrofon innych osób. Pamiętaj, że status wyciszenia podąża za osobą poruszającą się po kanałach. Tak więc będzie się ona musiała sama odciszyć (jeśli może), albo ktoś jej cofnie wyciszenie, albo musi się podłączyć do serwera jeszcze raz.
  
Allows a player to mute or deafen another player. Note that mute status will follow a player until he is either manually unmuted or reconnects to the server.
+
== Ogłusz ==
 +
(Deafen)
 +
Podobnie jak z mikrofonem, ale dodatkowo wycisza głośniki, więc dana osoba kompletnie nie może się komunikować głosowo, ani nie ędzie odbierać komunikatów głosowych. Użyteczne na kanału Away.
  
== Move / Kick ==
+
== Przenieś ==
 +
(Move)
 +
Pozwala danej osobie przenosić inne osoby na inne kanały. Jeśli osoba przenoszona nie ma praw Wejście na kanale docelowym, to wtedy osoba przenosząca musi mieć prawa Przenieś na obu kanałach (źródłowym i docelowym).
  
Allows a player to move another player to another channel or kick them off the server. Unless the target player has Enter privileges in the channel he's being moved to, Move privileges is required in both channels.
+
== Kopanie użytkowników ==
 +
(Kick)
 +
Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach.  
 +
Pozwala danej osobie wykopać inną osobę z serwera, np za nie przestrzeganie zasad.
  
== Make Channel ==
+
== Banowanie użytkowników ==
 +
(Ban)
 +
Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Działa tak jak Kopanie ale dana osoba juz nie wróci na serwer - bany na numer IP z maską CIDR. Dawać tylko bardzo zaufanym osobom, administratorom.
  
Allows a player to make a subchannel in the current channel. The player will automatically be added to the ''admin'' group in the new channel, so make the inheritable ACLs give the privileges you desire.
+
== Tworzenie kanałów ==
 +
(Make Channel)
 +
Pozwala osobie na tworzenie podkanałów w danym kanale. Osoba taka automatycznie będzie dodana do grupy ''admin'' w nowo stworzonym kanale. Dlatego też sugerowane jest korzystanie z dziedziczonych grup w ACL.
  
== Make Temporary Channel ==
+
== Tworzenie kanałów tymczasowych ==
 +
(Make Temporary Channel)
 +
Pozwala osobie na tworzenie tymczasowych kanałów w aktualnym kanale. Kanały takie są automatycznie kasowane, kiedy wyjdzie z nich ostatnia osoba. Przy stworzeniu, twórca będzie automatycznie przeniesiony do tego podkanału.
  
Allows a player to make a temporary subchannel in the current channel, which will automatically be deleted when the last user leaves it. The creator will automatically be moved into the channel after creating it.
+
== Połącz kanały ==
 +
(Link Channel)
 +
Pozwala osobie połączyć albo rozłączyć kanały, a także używać opcji push-to-link channels.
 +
Aby połączyć kanały, osoba musi posiadać prawo Połącz kanały na obu kanałach - źródłowym i jednocześnie docelowym.
 +
Aby rozłączyć kanały, trzeba posiadać prawa Połącz kanały na jednym z kanałów - źródłowym lu docelowym.
  
== Link Channel ==
+
== Szept ==
 +
(AltSpeak or Whisper)
 +
Pozwala osobie na wysyłanie komunikatów głosowych kiedy trzyma ona klawisz do Szeptu (Alt Push To Talk). Klawisz ten konfiguruje się w opcjach w Skrótach (Shortcuts) - wybieramy akcję Szept (Whisper), wybieramy do kogo (osoby albo kanału), oraz jaki klawisz.
 +
Tego rodzaju komunikaty są dobre jak chcemy rozmawiać przez chwilę tylko z wybrana osobą, grupą osób, kanałem, czy też jak wybierzemy jako cel kanał główny z podkanałami - aby przesyłać ogłoszenia na serwerze.
 +
Dzięki temu można nadawać komunikaty bez łączenia się z kanałami.
  
Allows a player to link or unlink, as well as push-to-link a channel. Unlinking requires Link privilege in either channel, and linking requires Link privilege in both.
+
==Wysyłanie komunikatów tekstowych ==
 +
(Send text messages)
 +
Pozwala osobie wysyłać komunikaty tekstowe do innych osób na kanale.
  
== AltSpeak ==
+
== Rejestracja ==
 +
(Register users)
 +
Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach.
 +
Pozwala danej osobie rejestrować inne osoby na serwerze - osoba do zarejestrowania musi mieć wygenerowany certyfikat. Osoba bez rejestracji nie może być przypisana do grupy. Dzięki temu można się odseparować od niechcianych osób na serwerze.
  
Allows a player to speak in channel if he is holding the Alt Push-To-Talk key (can be configured in the Shortcuts tab of the options window). It works as Speak for linked channels, etc. This may be used to broadcast to a hierarchy of channels without having to link to them.
+
==Rejestracja samego siebie ==
 +
(Register self)
 +
Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach.  
 +
Pozwala osobie aby się sama mogła zarejestrować, aby administrator nie musiał robić to za nią. Wtedy musi cierpliwie czekać na przypisanie do innych grup ACL jeśli istnieją.
 +
Użyteczne na serwerach publicznych.
  
 
= Examples =
 
= Examples =
Line 237: Line 313:
 
Normal players will not be able to join the raid channel, but as that denial only applied in the raid channel they can join any subchannel they wish. When the channels are linked, everyone in the linked channels will hear raid leaders and group leaders. However, raid leaders will only hear group leaders, they will not hear normal players. This way, players can stay quiet when they hear a command coming down (and also hear the command direct without the groupleader having to repeat it), and if they don't that won't bother the rest of the raid.
 
Normal players will not be able to join the raid channel, but as that denial only applied in the raid channel they can join any subchannel they wish. When the channels are linked, everyone in the linked channels will hear raid leaders and group leaders. However, raid leaders will only hear group leaders, they will not hear normal players. This way, players can stay quiet when they hear a command coming down (and also hear the command direct without the groupleader having to repeat it), and if they don't that won't bother the rest of the raid.
  
[[Category:Documentation]]
+
[[Category:Documentation Polish]]
[[Category:Documentation English]]
 
 
[[Category:Needs Update for 1.2.0]]
 
[[Category:Needs Update for 1.2.0]]

Latest revision as of 19:47, 23 October 2014

Notice: Please do not edit

We are still working over translation :)


Languages: Deutsch — English — Español — Français — Italiano — Polish

Wstęp

ACL czyli Access Control List jest sposobem przyznawania praw dla użytkowników na kanałach. Kilka zasad :

 • tworzyć grupę, dodawać ludzi do grupy, następnie grupie przydzielać prawa.
 • prawa są sprawdzane od góry do dołu
 • prawo Zabroń ma wyższy priorytet niż Zezwól
 • najpierw odbieraj prawa (grupy na gorze) a potem przyznawaj prawa (grupy na dole) - dzięki temu, co nie jest zezwolone to jest zabronione i nie ma nadużyć :)

Aktywacja zakładki edycji ACL

Najpierw sprawdź Opcje -> Konfiguracja, na dole po lewej masz checkbox Zaawansowane - zaznacz go. Dzięki temu jak klikniesz prawym myszy na kanale i wybierzesz Edytuj to zobaczysz zakładkę ACL.

Grupy

Z początku chcesz najpierw stworzyć grupy w kanale głównym aby być w stanie łatwiej zarządzać pozostałymi kanałami. Aby zedytować albo stworzyć nową grupę, kliknij prawym myszy na głównym kanale i kliknij Edycja (Edit). Następnie kliknij w zakładkę Grupy (Groups) - możesz teraz wybrać grupy, albo dodać nowe (wpisujesz nazwę w pole i wciskasz Dodaj).

W chwili jak wybierzesz grupę, w dolnych okienkach pokaże się lista użytkowników należąca do grupy. Oczywiście jeśli grupa jest nowa to lista jest pusta, i wtedy trzeba z listy na dole wybrać osobę będącą na serwerze, ewentualnie trzeba wpisać jej dokładny nick z palca i wcisnąć Dodaj (Add). Dodawać do grup można tylko zarejestrowanych użytkowników na mumble.

Grupy są przypisane do specyficznego kanału, ale mogą być także dziedziczone przez subkanały ( podkanały ), jeśli jest zaznaczona opcja Dziedziczny (Inheritable) w kanale nadrzędnym (parent) oraz jeśli jest zaznaczona opcja Dziedzicz (Inherit) w podkanale.

Dzięki tej opcji możesz ustawić jedną albo więcej grup w kanale nadrzędnym i dziedziczyć po nim grupy i prawa dostępu dla tych grup. Dodatkowo można ustawić na każdy podkanał specyficzne prawa dla danych grup.

Dla każdego kanału grupa zawiera trzy składowe informacje:

 1. Członkowie (Members): lista osób dodanych do grupy (np gdyż nie są członkami takiej samej grupy dziedziczonej z nadrzędnego kanału)
 2. Odziedziczeni członkowie (Inherited members): lista osób dziedziczonych z tej samej grupy z kanału nadrzędnego
 3. Wykluczeni członkowie (Excluded members): lista osób która ma być usunięta z grupy - użyteczne jak danej osobie mamy zabrać prawa z pewnej grupy w pewnym specyficznym podkanale.

Przykład

Praktyczny przykład z grupą admin. Za każdym razem, jak osoba tworzy kanał, wtedy jest on dodawany do grupy admin danego kanału, jednakże nie daje to jeszcze żadnych praw na kanale, a jedynie zaznacza, iż należy on do tej grupy. Jednakże Mumrur domyślnie tworzy grupę w kanale z prawami Edycję ACL (Write ACL) Zezwól.

Przy strukturze jak poniżej

 • Root
  • A
   • B
  • C
   • D

Osoba "Big Boss" jest jedynie członkiem grupy admin w kanale Root. W kanale A, osoba "BoosA" oraz w kanale "BossB" są dodawani do grup admin na tych kanałach.

W kanale Root, A oraz B, ustawiamy flagę Dziedzicz (Inherit) oraz Dziedziczny (Inheritable) na grupie admin - jest to domyślne ustawienie w Murmurze.

Osoba będąca członkiem tej grupy w jakimkolwiek kanale będzie dziedziczona (inherited member) w podkanałach. Tak więc całkowita lista osób na kanale B będzie "Big Boss, BossA, BossB". Dzięki temu jeśli dodamy nową osobę "SuperBoss" do grupy admin w kanale Root, to automatycznie pojawi się ona w grupie admin w kanałach podrzędnych A oraz B

Teraz w kanale C mamy grupę admin, ale oznaczamy w nim aby nie było opcji Dziedzicz (Inherit). Dodatkowo dodajemy do niej osobę BossC. Jak teraz się przyjrzymy grupie admin, to zauważymy, że na kanale C nie ma adminów z kanału Root, więc lista zawiera tylko jedną osobę BossC. Wszelkie zmiany w grupach nie dziedziczonych w kanale Root nie będą wtedy widoczne w kanale C.

Natomiast w kanale D będziemy widzieć tylko admina z kanału C (bo jest nadrzędny), chyba że ustawimy aby nie dziedziczyć grupy admin.

ACL

ACL (Access Control Lists) są przypisane do specyficznego kanału. Kanał może mieć zaznaczenie czy dziedziczy (inherit) inne ACL z kanału nadrzędnego czy też nie, jednakże nie można wybrać które ma dziedziczyć - po prostu dziedziczy wszystkie albo żadne. ACL są przetwarzane w kolejności w jakiej zostały wpisane, od góry do dołu zgodnie z kierunkiem dziedziczenia kanałów.

Aby edytować ACL trzeba kliknąć prawym myszy na kanale, wybieramy Edytuj (Edit), a następnie wybieramy zakładkę ACL. Dodawanie grup polega na wybraniu na dole danej grupy, oraz wtedy przypisania jej praw w prawej części zakładki (Zezwól i Zaroń/Allow Deny).

Uprawnienia

Notice: TODO: Skopiować z tłumaczenia

na pale copy/paste polskiego tlumaczenia.

 • Edycja ACL (Write ACL) - pozwala na kompletną kontrolę kanału - edycję opisu, dodawanie osób do grup, edycję ACL, nie dawać tego nikomu, kto nie powinen mieć prawa dministracyjnych
 • Wejście na pod-kanał (Traverse) - zejście do podkanałów tego kanału - czyli np z ominięciem skoku na kanał nadrzędny.
 • Wejście (Enter) - wejście na ten kanał
 • Mowa (Speak/Talk) - pozwolenie na gadanie
 • Wyciszanie/Ogłuszanie (Mute/Deafen) - wyłączanie mikrofonu i słuchawek innym
 • Przenoszenie użytkowników (Move) - łapiesz kogoś z tego kanału i gdzieś wrzucasz.
 • Tworzenie kanałów (Make channel) - jasne
 • Łączenie kanałów (Link) - dzięki temu ludzie mogą połączyć kanały i gadać ze sobą bez łażenia po kanałach. Tym się robi podsłuch :)
 • Szept(Whisper) - dawniej Alt Speak - daje możliwość wysyłania komunikatu głosowego alternatywną metodą (taki drugi bind)
 • Wysyłanie wiadomości tekstowych (Message) - wysyłane tekstu do osoby czy kanału
 • Tworzenie kanałów Tymczasowych (Temporary) - kanały tymczasowe istnieją do czasu, aż ktoś na nich siedzi

Przypisywanie grup

Zamiast przypisywać prawa grupie, można przypisywać prawa poszczególnym osobom - wtedy nie dotykamy pola Grupy tylko wybieramy osobę z ID Użytkownika. Jednak jest to nie zalecane rozwiązanie.

W ACL użytkowników można rozróżnić od grup tym, że grupy mają przed nazwą znaczek @.

Specjalne znaki przed nazwami grup oraz grupy specjalne

Nazwy grup można poprzedzać specjalnymi znakami:

 •  ! (wykrzyknik) odwraca przynależność do grupy (czyli !admin oznacza wszystkich nie będących w grupie admin)
 • ~ (tylda) grupa określona w miejscu na którym jest zdefiniowany ACL a nie na aktywnym kanale.
 • all - wszyscy użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani
 • auth - wszyscy zarejestrowani użytkownicy
 • in - wszyscy użytkownicy na aktualnym kanale
 • out - wszyscy użytkownicy nie będący na aktualnym kanale
 • sub - dotyczy tylko podkanałów tego kanału, o tym niżej

Dla każdego wpisu prawa mogą być Zezwól (Allow) albo Zabroń (Deny). W razie konfliktu, ostatni wpis ma najważniejsze znaczenie. Pamiętaj, że każdy wpis jest przetwarzany w kolejności w jakiej się znajduje na liście (od góry do dołu). Przykład 1:

@all deny speak
@all allow speak

Wynik: wszyscy użytkownicy mogą rozmawiać


Przykład 2:

@all allow speak
@all deny speak

Wynik: wszyscy użytkownicy NIE MOGĄ rozmawiać.

Każdy wpis ACL posiada specjalne flagi definiujące jego właściwości oddziaływania - czyli kontekst w jakim się znajduje. Stostuj do podkanału (subchannels) - prawa dostępu wpływają na grupy w danych podkanałach. Stosuj do tego kanału (this channel) - prawa dostępu wpływają na grupy w aktualnym kanale. Oczywiście można wybrać żaden, jeden albo oba na raz. W większości przypadków chcesz mieć wybrane obie opcje. Pamiętaj, że jeśli chcesz aby wpis działał na podkanały, to musisz ustawić na wpisie aby był stosowany na podkanały oraz żeby podkanały dziedziczyły ACL z kanału nadrzędnego.


Grupa @sub

Specjalna grupa sub działa podonie jak all ale posiada specjalne znaczenie i parametry. Stosuje się wpis:

sub,a,b,c

gdzie

 • a jest minimalną liczbą wspólnych kanałów nadrzędnych (parents)
 • b oraz c ograniczają głębokość zejścia po podkanałach.
  • b ustawia minimalną głębokość ścieżki liczoną od kanału a
  • c ustawia maksymalną głębokość ścieżki liczona od kanału a

Jeśli któregokolwiek parametru brakuje, wtedy nie istnieje minimalna ani maksymalna głęokość ścieżki.

Z początku wydaje się to zagmatwane, ale jest również bardzo potężnym narzędziem. Przykład:

 • Root
  • A
   • A1
    • Sub1
    • Sub2
   • A2
   • A3
  • B
   • B1
   • B2

Zakładamy odmowę wejścia (all deny) na kanał Root. Następnie na A definujemy:

 @~sub,0,1 +enter

Po pierwsze, ten wpis ACL będzie przetwarzany w kontekście zdefiniowanego kanału, gdyż jego grupa zaczyna się od ~.

Pierwszy parametr (0) wskazuje ile dodatkowych elementów ścieżki musi pasować. Zero oznacza, że pasują wszystkie do danego miejsca. To oznacza, że każdy użytkownik w kanale będącym w ścieżce Root.A będzie pasował. Gdyby parametr wynosił 1, a my byśmy byli w ścieżce Sub2, wtedy ścieżka by musiała pasować do Root.A.Sub1. Ustawienie tego parametru ma sens tylko do grup doczepionych (z ~).

Drugi parametr oznacza, że ścieżka musi być o co najmniej jeden kanał dłuższa niż ścieżka kanału w którym zdefiniowano wpis ACL. Tak więc ten wpis pasuje w tym przypadku do każdego kanału zaczynającego się od Root.A i posiadającego przynajmniej jeden dodatkowy element (podkanał).

Sumując - ten wpis ACL pozwala każdej osobie będącej w _podkanałach_ A (ale nie będącej bezpośrednio na A), wejść na kanał A albo jakikolwiek z jego podkanałów (zakładamy, że podkanały A dziedziczą ACL z kanału A).

Gdybyśmy nie użyli znaku ~, wtedy każdy użytkownik w jakimkolwiek podkanale A wejść na kanał wyżej (np z Sub1 na A1 albo A, ale nie inaczej), albo innymi słowy - każdy byłby w stanie wejść do kanału nadrzędnego jeśli byłby w kanale podrzędnym.


Dodajmy nowy wpis ACL do A1:

@sub,-1,0 Zezwól Łączenie kanału.

To pozwoli każdemu, kto jest w katalogu nadrzędnym (ścieżka w górę do -1 elementu (pierwszy parametr)) oraz wszelkich podkanałów (drugi parametr 0) aby zlinkować się do tego kanału.

Ostatecznie ostatni wpis, pokazujący jak można to namieszać:

@~sub,-1,2,2 +enter

To pozwala każdej osobie w podkanale Root (czyli parent dla B) i mającego ścieżkę wynoszącą dokładnie 2 (długość Root.B -1 + 2) wejść na kanał, tak więc ta zasada będzie oddziałwywać na osoby w A1, ale już nie w A czy Sub1.

Hasła na kanały i żetony (Tokens)

Mumble 1.2 wprowadza funckję aby dostać się do kanału używając haseł lub żetonów. Hasła są trzymane w liście Hasła Dostępu (Token List) po stronie klienta, dla każdego serwera. Są one używane jak użytkownik musi go użyć.

 • klient - hasło na grupę.
 • serwer, kanał - hasło na kanał + prawa dostępu dla grupy zgodnej z hasłem kanału

Konfiguracja żetonów dostępu (Access Tokens)

Żetony dostępu są konfigurowane poprzez tworzenie specjalnych grup, które składają się z nazwy żetonu poprzedzonego znakiem # (hash). Na przykład żeton o nazwie "letmein" oddziałuje na grupę nazwaną #letmein.

Edytor kanałów zawiera na dole opcję o nazwie "hasło" (password).

Wpisując tam tekst "letmein" (bez cudzysłowów) tworzymy automatycznie żeton dostępu (grupę) o nazwie #letmein. Następnie domyślnie ustawiamy Zabroń Wejście (Deny Enter) na kanał dla @all oraz dajemy Zezwól na Wejście (Allow Enter) do użytkowników w grupie #letmein, która będzie zawierała osoby które posiadają po swojej stronie poprawny wpis w liście Hasła Dostępu (Tokens).

Używanie haseł dostępu

Po stronie klienta można dodac żetony poprzez menu Serwer > Hasła dostępu (Server, Access Tokens). Klikamy w Dodaj (Add), wpisujemy żeton, np "letmein" oraz klikamy OK. Zmany powinny odnosić natychmiastowy skutek, pozwalając odobie na wejście na kanały związane z tym żetonem. Pamiętaj, że są to hasła więc traktuj je jak hasła - używaj unikalnych nazw oraz drudnych do dogadnięcia ciągów znaków.

Prawa dostępu

Edycja ACL

(Edit ACL) Daje to absolutną kontrolę nad kanale oraz edycje wpisów ACL czyli grup dostępu. To prawo dostępu wymusza, że wszystkie pozostałe prawa są przydzielone automatycznie. Dlatego też to prawo powinny mieć osoby którym można ufać, np administratorzy, właściciele kanałów.

Wejście na podkanał

(Traverse) Bez tego prawa osoba nie będzie w stanie wejść do kanału albo jakiegokolwiek podkanału, niezależnie od innych praw w kanałach poniżej. Nie odmawiaj tego prawa, chyba że bardzo dobrze wiesz co robisz. Lepiej jest niektórym osobom odmówić wejścia na kanał niż zaronić wejścia na podkanał.

Wejście

(Enter) Pozwala osobie wejść na kanał. Jak ktoś nie ma prawa wejść na kanał, to zawsze może byc na niego przeniesiona przez osobę, która ma na kanale docelowym prawa Przenoszenie użytkowników.

Mowa

(Speak) Pozwala osobie rozmawiać na kanale przez mikrofon. Przy kanałach połączonych, aby było słychać osobę na innym kanale, to musi ona mieć prawa Mowa na kanale docelowym. Dzięki temu można ustanowić hierarchię linkowanych kanałów gdzie wszyscy gracze będą słyszeć tylko liderów grup, ale za to grupy nie będą się na wzajem zagłuszać (głosy zwykłych ludzi nie będą słyszane poza lokalnym kanałem).

Jeśli osoba dołącza do kanału i nie posiada ona praw Mowa na kanale, wtedy zostanie ona automatycznie uciszona (tylko mikrofon), inie będzie ona w stanie cokolwiek powiedzieć dopóki ktoś jej nie cofnie wyciszenia.


Wycisz

(Mute) Pozwala danej osobie wyciszyć mikrofon innych osób. Pamiętaj, że status wyciszenia podąża za osobą poruszającą się po kanałach. Tak więc będzie się ona musiała sama odciszyć (jeśli może), albo ktoś jej cofnie wyciszenie, albo musi się podłączyć do serwera jeszcze raz.

Ogłusz

(Deafen) Podobnie jak z mikrofonem, ale dodatkowo wycisza głośniki, więc dana osoba kompletnie nie może się komunikować głosowo, ani nie ędzie odbierać komunikatów głosowych. Użyteczne na kanału Away.

Przenieś

(Move) Pozwala danej osobie przenosić inne osoby na inne kanały. Jeśli osoba przenoszona nie ma praw Wejście na kanale docelowym, to wtedy osoba przenosząca musi mieć prawa Przenieś na obu kanałach (źródłowym i docelowym).

Kopanie użytkowników

(Kick) Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Pozwala danej osobie wykopać inną osobę z serwera, np za nie przestrzeganie zasad.

Banowanie użytkowników

(Ban) Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Działa tak jak Kopanie ale dana osoba juz nie wróci na serwer - bany na numer IP z maską CIDR. Dawać tylko bardzo zaufanym osobom, administratorom.

Tworzenie kanałów

(Make Channel) Pozwala osobie na tworzenie podkanałów w danym kanale. Osoba taka automatycznie będzie dodana do grupy admin w nowo stworzonym kanale. Dlatego też sugerowane jest korzystanie z dziedziczonych grup w ACL.

Tworzenie kanałów tymczasowych

(Make Temporary Channel) Pozwala osobie na tworzenie tymczasowych kanałów w aktualnym kanale. Kanały takie są automatycznie kasowane, kiedy wyjdzie z nich ostatnia osoba. Przy stworzeniu, twórca będzie automatycznie przeniesiony do tego podkanału.

Połącz kanały

(Link Channel) Pozwala osobie połączyć albo rozłączyć kanały, a także używać opcji push-to-link channels. Aby połączyć kanały, osoba musi posiadać prawo Połącz kanały na obu kanałach - źródłowym i jednocześnie docelowym. Aby rozłączyć kanały, trzeba posiadać prawa Połącz kanały na jednym z kanałów - źródłowym lu docelowym.

Szept

(AltSpeak or Whisper) Pozwala osobie na wysyłanie komunikatów głosowych kiedy trzyma ona klawisz do Szeptu (Alt Push To Talk). Klawisz ten konfiguruje się w opcjach w Skrótach (Shortcuts) - wybieramy akcję Szept (Whisper), wybieramy do kogo (osoby albo kanału), oraz jaki klawisz. Tego rodzaju komunikaty są dobre jak chcemy rozmawiać przez chwilę tylko z wybrana osobą, grupą osób, kanałem, czy też jak wybierzemy jako cel kanał główny z podkanałami - aby przesyłać ogłoszenia na serwerze. Dzięki temu można nadawać komunikaty bez łączenia się z kanałami.

Wysyłanie komunikatów tekstowych

(Send text messages) Pozwala osobie wysyłać komunikaty tekstowe do innych osób na kanale.

Rejestracja

(Register users) Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Pozwala danej osobie rejestrować inne osoby na serwerze - osoba do zarejestrowania musi mieć wygenerowany certyfikat. Osoba bez rejestracji nie może być przypisana do grupy. Dzięki temu można się odseparować od niechcianych osób na serwerze.

Rejestracja samego siebie

(Register self) Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Pozwala osobie aby się sama mogła zarejestrować, aby administrator nie musiał robić to za nią. Wtedy musi cierpliwie czekać na przypisanie do innych grup ACL jeśli istnieją. Użyteczne na serwerach publicznych.

Examples

Group of servers with FPS game

In this example, we assume we have a group of public servers running FPS games. Each game has 2 competing sides, and each side consists of one or more squads. We want a hierarchy such as this:

 • Servers
  • "Servername"
   • Team 1
    • Squad 1
    • Squad 2
    • ...
   • Team 2
    • Squad 1
    • ...
   • ...
  • ...

Let's assume we have a small script linked with qstat that puts the player in the channel of the right side, and once in there we want to give them the ability to switch between squad channels and link at will. However, we do not want them to gain access to the channels of the other side.

This is actually a very straightforward implementation; on the "Servers" channel, define an empty group called players. Then, add the following acls:

 1. @all deny enter
 2. @~sub,2,2 allow enter, allow link

The first rule denies enter privilege to all players, and the second rule allows anyone within a hierarchy at least 2 elements down from "Servers" to move and link at will. In practice, this means that once a player is inside "Team 1", he can move freely about in there but can't switch to the other team or another server subchannel.

MMORPG Raid

Assume this setup:

 • Root
  • Raid
   • Healers
   • Tanks
   • Damage Dealers
   • Wussards and other pets

The desire is to have one leader of each group, plus a few people as raid leaders.

Set this up as follows: In "Raid", create a group called "groupleaders". Put the leader of each group in this group. In the same channel define "raidleaders", and put the raidleaders in this group.

In the Raid channel, define the following ACLS:

 1. @all deny enter, deny speak [Apply Here only]
 2. @raidleaders allow enter, allow speak, allow link, allow mute, allow kick [Apply Here and Apply Subs]
 3. @groupleaders allow speak, allow link [Apply Here only]
 4. @groupleaders allow link, allow mute, allow kick [Apply Subs only]

The first rule makes sure nobody can speak or enter the Raid channel. The second rule lifts this restriction from anyone in the raidleaders group as well as giving them broad permissions. The third rule makes sure groupleaders can link and speak to the raid channel, and the fourth gives them permission to link from the subchannel as well as get rid of troublesome players.

Normal players will not be able to join the raid channel, but as that denial only applied in the raid channel they can join any subchannel they wish. When the channels are linked, everyone in the linked channels will hear raid leaders and group leaders. However, raid leaders will only hear group leaders, they will not hear normal players. This way, players can stay quiet when they hear a command coming down (and also hear the command direct without the groupleader having to repeat it), and if they don't that won't bother the rest of the raid.